Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 ) Skupština Akademije za razvojnu rehabilitaciju održana 22. rujna 2015. donijela je

STATUT
AKADEMIJE ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU

I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Akademije za razvojnu rehabilitaciju (dalje u tekstu Akademija), o zastupanju, izgledu pečata, području djelovanja, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Akademije, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustrojstvu, o tijelima Akademije, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Akademije, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Akademije, izboru i opozivu likvidatora, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Akademije za razvojnu rehabilitaciju.

Članak 2.
Naziv udruge je: Akademija za razvojnu rehabilitaciju.
Skraćeni naziv je ARR.
Sjedište Akademije je Zagreb, Klaićeva 16, pri Klinici za dječje bolesti Zagreb.
Akademija djeluje na području Republike Hrvatske.
Naziv udruge na njemačkom jeziku je Akademie für Entwicklunges-Rehbilitation, a na engleskom jeziku Academy for Developmental Rehabilitation.

Članak 3.
Akademija je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.
Akademija ima pečat koji je pravokutnog oblika 4,5 x 1,8 cm i sadrži puni naziv udruge iz članka 2. ovog Statuta u prvom redu i sjedište u drugom redu ( Akademija za razvojnu rehabilitaciju Zagreb, Klaićeva 16).
Akademija ima znak koji je u obliku kruga u kojem se nalaze tri bijela stilizirana dječja lika na plavoj podlozi.
Odluku o promjeni pečata i znaka Akademije donosi Skupština Akademije na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 5.
Akademiju zastupa i predstavlja predsjednik/predsjednica Akademije.
Upravni odbor Akademije može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Akademije ukoliko za to postoji potreba.

Članak 6.
Predsjednik/predsjednica Akademije za razvojnu rehabilitaciju odnosno osoba ovlaštena za zastupanje Akademije može biti samo punoljetna poslovno sposobna osoba koja ima sposobnost sklapanja pravnih poslova.
Osoba ovlaštena za zastupanje:
– odgovara za zakonitost rada Akademije
– vodi poslove Akademije sukladno odlukama Skupštine
– odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Akademije
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Akademije.

II PODRUČJE DJELOVANJA
Članak 7.
Područje djelovanje Akademije je razvojna rehabilitacija.
Akademija je osnovana radi razvitka, unaprjeđenja i promicanja stručnog rada u području razvojne rehabilitacije, pri čemu se teži prvenstveno obuhvatiti djecu rane životne dobi zbog učinkovitijih ranih intervencijskih postupaka.

Članak 8.
Ciljevi Akademije su:
– ostvarenje cjelovitosti razvojne rehabilitacije
– uključivanje djece s teškoćama u aktivnosti primjerene dobi i sposobnostima
– omogućavanje djeci s teškoćama da sudjeluju u životu zajednice.

Članak 9.
Djelatnost Akademije je stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika i suradnika u zdravstvu te drugih stručnjaka, kao i osoba čiji je interes u području razvojne rehabilitacije.
Djelatnost čine:
1. organiziranje i provođenje obavijesnih i obrazovnih tečajeva i seminara za svoje članove radi:
-stručnih usavršavanja zdravstvenih djelatnika i suradnika te drugih stručnjaka u području razvojne rehabilitacije
-upoznavanja roditelja s različitim terapijskim postupcima u području razvojne rehabilitacije
-ostvarivanja uvjeta za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u socijalni život i sprječavanje doživotne invalidnosti
-promicanja razvojne rehabilitacije
2. poticanje istraživanja na području prevencije, liječenja i rehabilitacije prirođenih i stečenih razvojnih poremećaja
3. poticanje i organiziranje izdavačke djelatnosti u području razvojne rehabilitacije.
Članak 10.
Rad Akademije je javan.
Javnost rada Akademija ostvaruje pravodobnim izvješćivanjem članstva od radu Akademije putem:
pisanih izvješća,
posebnih skupova,
sredstava javnog priopćavanja,
elektroničke pošte i internet stranice Akademije,
ili na drugi prikladan način.

III ČLANSTVO U AKADEMIJI
Članak 11.
Članstvo u Akademiji je dobrovoljno.
Članom Akademije može postati svaka fizička osoba koja prihvati statut Akademije.

Članak 12.
Članom Akademije postaje se ispunjavanjem pristupnice, plaćanjem iznosa godišnje članarine i upisom u Registar članova Akademije.
Registar članova Akademije sadrž podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB-u), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva u Akademiji.
Registar članova Akademije dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.
Članstvo u Akademiji može biti : redovito, podupiruće i počasno.
Redovitim članovima mogu postati svi građani koji svojim stručnim radom i interesom djeluju na području razvojne rehabilitacije i doprinose njezinom daljnjem napretku.
Podupirućim članovima mogu postati svi građani koji djelatnošću ili materijalnim doprinosom podupiru ostvarivanje programskih zadaća Akademije.
Počasnim članovima mogu postati svi građani koji imaju izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva Akademije.
Odluku o proglašenju počasnog člana/članice donosi Skupština Akademije na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 14.
Redoviti članovi Akademije plaćaju iznos godišnje članarine bez obzira u kojem se dijelu godine učlane.
Odluku o visini godišnjeg iznosa članarine donosi Upravni odbor.
Počasni članovi imaju prava i obveze redovitih članova osim prava da budu birani u tijela Akademije i obveze plaćanja članarine.

Članak 15.
Prava i obveze članova Akademije su:
– bavljenje osnovnom djelatnošću Akademije
-sudjelovanje u radu i upravljanju poslovima Akademije
-čuvanje i podizanje ugleda Akademije
-redovito plaćanje članarine
-čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Članak 16.
Članstvo u Akademiji prestaje:
-dragovoljnim istupom
-neplaćanjem članarine kroz vrijeme dulje od dvije godine neprekinuto
-isključenjem.
Isključen/a član/članica ima pravo prigovora Upravnom odboru.
Skupština Akademije donosi konačnu odluku o isključenju.

IV TIJELA AKADEMIJE
Članak 17.
Tijela Akademije su
-Skupština
-Predsjednik/predsjednica
-Upravni odbor
-Nadzorni odbor
-Tajnik/tajnica
-Stegovno povjerenstvo.

Članak 18.
Skupština
Skupština je najviše tijelo upravljanja Akademijom.
Skupštinu sačinjavanju svi članovi Akademije.

Članak 19.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine, a izvanredna po potrebi.
Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Akademije na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te nadnevak, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.
Obavijest o održavanju Skupštine zajedno sa prijedlogom dnevnog reda mora se odaslati članovima 7 dana prije održavanja.
Upravni odbor dužan je sazvati Skupštinu i temeljem zahtjeva Nadzornog odbora odnosno temeljem inicijative 1/3 redovitih članova.
Predlagatelji su u zahtjevu za održavanje sjednice Skupštine obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Inicijativa redovitih članova dostavlja se predsjedniku/predsjednici Upravnog odbora koji/a je u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga mora sazvati Skupštinu.
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u razdoblju od 30 dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 20.
Skupština na početku sjednice bira Radno predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i dva člana te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohranu Akademije.
Za potrebe Izborne skupštine Skupština Akademije bira Izborno povjerenstvo od predsjednika i 2 člana.
Skupštini predsjedava te odluke potpisuje predsjednik/predsjednica Akademije, a u njegovoj/njenoj odsutnosti dopredsjednik/dopredsjednica Akademije.
Glasovanje na Skupštini je javno osim ako se ne odredi drugačije.
Za donošenje odluke o tajnom glasovanju potrebno je da se za isto izjasni 2/3 redovitih članova.

Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano kad je nazočna natpolovična većina redovitih članova.
Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih redovitih članova.
Ako po urečenom vremenu početka rada Skupštine ne pristupi broj osoba određen u stavku 1. ovog članka Skupština može započeti sa radom 30 minuta kasnije te djeluje s nazočnima i odluke koje donosi su pravovaljane.

Članak 22.
Skupština Akademije:
-utvrđuje osnovne smjernice razvitka Akademije
-donosi i mijenja Statut Akademije
-donosi financijski plan i završni račun
-donosi i mijenja Program rada Akademije
-donosi druge akte i odluke važne za rad Akademije
-bira i razrješuje dužnosti predsjednika/predsjednicu i dopredsjednika/dopredsjednicu Akademije
-bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva
-bira počasnog predsjednika Akademije
-razmatra i usvaja izvješća o radu Akademije
-osniva i imenuje odbore, povjerenstva i sl. tijela i utvrđuje im zadatke
– donosi konačnu odluku o isključenju članova iz Akademije
-odlučuje o prestanku rada Akademije
-obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

Članak 23.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene Statutom obavlja Upravni odbor Akademije.

Članak 24.
Upravni odbor
Upravni odbor sastoji se predsjednika/predsjednice i dopredsjednika/dopredsjednice Akademije i 5 (pet) članova.
Predsjednik/predsjednica Akademije je i predsjednik/predsjednica Upravnog odbora Akademije.
Dopredsjednik/ dopredsjednica Upravnog odbora bira se na prvoj sjednici Upravnog odbora po održavanju Izborne skupštine.
Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo Akademije.
Predsjednik/ predsjednica Akademije saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora
Predsjednika/ predsjednicu Upravnog odbora u njegovoj/ njenoj odsutnosti zamjenjuje dopredsjednik/ dopredsjednica Upravnog odbora.

Članak 25.
Upravni odbor
-bira i imenuje dopredsjednika/dopredsjednicu Upravnog odbora
-bira i imenuje tajnika/tajnicu Akademije
-birai imenuje blagajnika/ blagajnicu Akademije
-saziva Skupštinu Akademije
– određuje visinu godišnje članarine
-utvrđuje prijedlog programa rada Akademije koji se podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
-utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i odlučivanje
-brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Akademije
-upravlja imovinom Akademije
-podnosi izvješća o radu Skupštine Akademije
-imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke
-razmatra prigovore članova i daje prijedlog konačne odluke Skupštini
-obavlja i druge poslove potvrđene Statutom i drugim općim aktima Akademije.

Članak 26.
Sjednice Upravnog odbora Akademije saziva predsjednik/predsjednica Akademije.
Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati i na zahtjev 1/3 njegovih članova.
Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik/ predsjednica Akademije, a moraju se održati najmanje jedanput u šest mjeseci.

Članak 27.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju.
Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Za svoj rad Upravni odbor Akademije odgovara Skupštini, a članovi Upravnog odbora pojedinačno za svoj rad odgovaraju u granicama ovlaštenja i dužnosti koje su im povjerene Upravnom odboru i Skupštini.
Upravni odbor i svaki njegov član/članica mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.
Pojedini član/članica Upravnog odbora i Upravni odbor u cjelini može biti opozvan ako:
ne ispunjava ovim Statutom utvrđene obveze, postupa suprotno odredbama ovog Statuta i smjernicama koje je odredila Skupština
Pojedinom članu Upravnog odbora prestaje ova dužnost ako on/ona prestane biti članom Akademije.

Članak 28.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor Akademije prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Akademije i tijelo čiji je rad nadzirao.
Nadzorni odbor ima tri (3) člana.
Predsjednik Nadzornog odbora Akademije bira se na prvoj sjednici odbora.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova
Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Akademije u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Akademije
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Akademije.

Članak 30.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi a najmanje jedanput godišnje
Nadzorni odbor jedanput godišnje podnosi izvješće o svom radu Skupštini
Predsjednik Upravnog odbora može zahtijevati podnošenje češćih izvješća Nadzornog odbora koji je o tome dužan sastaviti izvješće u roku do 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva

Članak 31.
Predsjednik/ predsjednica Akademije
Predsjednika/ predsjednicu Akademije bira Skupštinu na vrijeme od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju.
Predsjednik/predsjednica Akademije je po dužnosti ujedno i predsjednik/predsjednica Upravnog odbora Akademije.

Članak 32.
Predsjednik/predsjednica
-predstavlja i zastupa Akademiju
-saziva sjednice Upravnog odbora i Skupštine
-brine o pravilnosti financijskog poslovanja
-potpisuje financijske dokumente bez ograničenja
-pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora
-brine se o upoznavanju javnosti sa radom Akademije i njezinih tijela
-rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora
-obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim općim aktima Akademije.
Predsjednik/predsjednica Akademije podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini Akademije.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika/predsjednicu u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik/ dopredsjednica Akademije.

Članak 33.
Stegovno povjerenstvo
Stegovno povjerenstvo sastavljeno od 3 (tri) člana bira i opoziva Skupština.
Stegovno povjerenstvo bira predsjednika/ predsjednicu na prvoj sjednici nakon Izborne skupštine..
Stegovno povjerenstvo provodi stegovne postupke.
Članovi Akademije stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje jedna desetina članova Skupštine.
Stegovno povjerenstvo odlučuje o odgovornosti prijavljenog na javnoj sjednici.
Sjednica Stegovnog povjerenstva mora se održati u roku od 15 dana po primanju zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.

Članak 34.
Mandat članova Stegovnog povjerenstva traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju

Članak 35.
U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
-opomena
-isključenje iz Akademije
Odluke se donose većinom glasova članova Stegovnog povjerenstva.

Članak 36.
Protiv odluke Stegovnog povjerenstva može se u roku od 15 dana računajući od dana dostave odluke podnijeti prigovor Upravnom odboru. Upravni odbor dužan je odlučiti o prigovoru u roku do 30 dana računajući od dana dostave prigovora.
Osoba koja je podnijela zahtjev za pokretanje stegovnog postupka izuzeta je od odgovornosti.

Članak 37.
Tajnik/tajnica Akademije
Tajnika/tajnicu Akademije bira Upravni odbor na mandat od 4 godine za obavljanje stručno- administrativnih poslova Akademije s mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju
Tajnik/tajnica Akademije obavlja poslove:
-predstavlja Akademiju u skladu s ovlastima dobivenim od Upravnog odbora.
-osigurava provođenje odluka, programa, planova i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora
-priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora i njegovih tijela i pomaže predsjednicima u njihovom radu
-vodi Registar članova Akademije
-potpisuje poslovnu dokumentaciju
-podnosi izvješće o svom radu
-obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik/predsjednica i Upravni odbor, kao i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima

Članak 38.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Akademije Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalna ili povremena povjerenstva i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju povjerenstava ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljene poslove.
Članak 39.
Za obavljanje administrativno tehničkih Akademija može osnovati stručnu službu s potrebnim brojem zaposlenih.
Uređenje rada stručne službe odredit će se posebnim odlukama
Akademija osigurava sredstva za rad stručne službe.

Izbor i opoziv likvidatora Akademije
Članak 40.
Likvidatora Akademije bira i opoziva Upravni odbor Akademije.
Likvidator je ovlašten zastupati Akademiju tijekom likvidacijskog postupka.
Likvidator Akademije može biti fizička ili pravna osoba koja udovoljava zakonskim uvjetima zastupanja Akademije tijekom likvidacijskog postupka.
Likvidator se bira na neodređeno vrijeme.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Akademije u visini koju određuje Upravni odbor Akademije na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
Likvidator može biti opozvan iz razloga iz kojih se može razriješiti i pojedini član Upravnog odbora iz Članka 27. stavka 2 ovog Statuta.

V IMOVINA AKADEMIJE I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 41.
Imovinu Akademije čine:
– novčana sredstva koje je Akademija stekla uplatom članarina
– novčana sredstava stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Akademije: organiziranjem seminara i predavanja za svoje članove
– novčana sredstva stečena izdavaštvom u području razvojne rehabilitacije
– novčana sredstva stečena financiranjem programa i projekta Akademije iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– novčana sredstava dobivena od međunarodnih organizacija i fondova koji podupiru rad i djelovanje Akademije
– novčana sredstva od donacija
– novčana sredstva stečena na druge načine u skladu sa Zakonom
– pokretne stvari i nepokretne stvari i druga imovinska prava u skladu sa Zakonom

Članak 42.
Akademija raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i za obavljanje djelatnosti određenih Statutom Akademije u skladu sa Zakonom.
Akademija upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Nadzorni odbor podnosi Izvješće o materijalno- financijskom poslovanju Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 43.
Za svoje obveze Akademija odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Akademije i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Akademije.
Nad Akademijom se može provesti stečaj sukladno Zakonu.

Članak 44.
Akademija i osobe ovlaštene za zastupanje Akademije za štetu učinjenu Akademiji ili Akademije prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima odgovornosti za štetu.

Članak 45.
Sve međusobne sporove članstva u Akademiji i/ili aktivnosti u sklopu djelovanja Akademije članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

VI PRESTANAK RADA AKADEMIJE
Članak 46.
Akademija prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine ista donosi odluku o prestanku djelovanja Akademije dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovitih članova.
U slučaju prestanka rada Akademije imovina se nakon namirivanja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskih i drugih postupaka predaje Klinici za dječje bolesti Zagreb, odnosno udruzi ili ustanovi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 47.
Statut Akademije donosi Skupština većinom glasova nazočnih na Skupštini nakon provedene rasprave.
Statut Akademije temeljni je akt Akademije i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta Akademije.
Prijedlog za izmjenu Statuta Akademije mogu dati članovi Upravnog odbora ili dvotrećinska većina redovitih članova Akademije.

Članak 48.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Akademije.
Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor i predsjednik/predsjednica Akademije.
U slučaju likvidacije Akademije Upravni odbor ovlašćuje osobu za provedbu postupka likvidacije, koja ne mora biti član Akademije.

Članak 49.
Ovaj Statut kao i sve normativne akte potpisuje predsjednik/ predsjednica Akademije.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu. 22. rujna 2015.
potpisuje predsjednica Akademije
Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr.med.