Ljetna Akademija 2013 – SCPE klasifikacija cerebralne paralize istandardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU,
Klaićeva 16, Zagreb
i
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS,
Vela Luka
Vrijeme održavanja:
26.08.2013. – 30.08.2013.
Mjesto održavanja:
Specijalna bolnica KALOS, Vela Luka

Tečajevi:
26.08. – 27.08.13
Teškoće hranjenja djece s cerebralnom paralizom
Yolanda Broek, terapeut govora i jezika, senior Bobath tutor (London)
28.08.13
SCPE klasifikacija cerebralne paralize istandardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom
Vlatka Mejaški Bošnjak
29.08.13
Fizijatrijski problemi djece s cerebralnom paralizom
Marina Abramović
29.08. – 30.08.13
Primjena pomagala za djecu/osobe s cerebralnom paralizom
Ida Kovač

Tečajevi Ljetne akademije 2013 namijenjeni su stručnjacima  koji se bave djecom s cerebralnom paralizom (pedijatrima, neuropedijatrima, fizijatrima i specijalizantima istih struka, fizioterapeutima, radnim trapeutima, medicinskim sestrama, logopedima, rehabilitatorima, odgojiteljima) i roditeljima.

Voditeljice:
Yollanda Broek, terapeut govora i jezika, senior Bobath tutor za  govornu i jezičnu terapiju,  jedan od dva viša instruktora/senior tutora govorne i jezične terapije u Ujedinjenoj Kraljevini. Podučava na temeljnim Bobath tečajevima za rad s djecom kako u Bobath centru u Londonu tako i u inozemstvu gdje sudjeluje na tečajevima po svijetu i na specijaliziranim i naprednim tečajevima o cerebralnoj paralizi, a kao predavač  radi na  postdiplomskoj izobrazbi  o disfagijama na Sveučilišnom koleđu u Londonu.
Doc. prim. dr. sc. Ida Kovač, dr. med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, predstojnica Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Zagrebu. Područje njenog dugogodišnjeg rada u kliničkoj praksi i  stručnog interesa je rehabilitacija neuroloških, a osobito neuromuskularnih bolesnika te osoba s amputacijom udova, ortopedska pomagala i elektromioneurografija. Profesor je Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Marina Abramović, dr. med, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije u Kliničkom zavodu za rehabilitaciju i ortopedska pomagala KBC Zagreb. Područje njenog kliničkog rada i stručnog interesa je rehabilitacija bolesnika s bolestima lokomotornog sustava kao i neuroloških bolesnika te osoba s amputacijom udova i ortopedska pomagala. Predavač je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.
Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med, specijalist pedijatrije i pedijatrijske neurologije, voditeljica Odjela dječje neurologije na Klinici za dječje bolesti Zagreb, redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Zdravstvenom Veleučilištu, područje kliničkog i znanstvenog interesa je perinatalo oštećenje mozga, klinički pristup i metode slikovnog prikaza (UZV i MRI). Vanjski je suradnik SCPE, član rade skupine za standardizaciju  nalaza slikovnog  prikaza mozga u djece s cerebralnom paralizom.

2013 lja program