Ljetna akademija 2014 – Blago neuromotorno odstupanje

Organizator:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU,
Klaićeva 16, Zagreb
i
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS,
Vela Luka

Vrijeme održavanja:

25.08.2014. – 30.08.2014.

Mjesto održavanja:

Specijalna bolnica KALOS, Vela Luka

Tečajevi Ljetne akademije 2014 namijenjeni su stručnjacima koji se bave djecom s neurorazvojnim odstupanjima (pedijatrima, neuropedijatrima, fizijatrima i specijalizantima istih struka, fizioterapeutima, radnim trapeutima, medicinskim sestrama, logopedima, rehabilitatorima, odgojiteljima, učiteljima, kineziolozima) i roditeljima.

Tečaj ”Blago neuromotorno odstupanje” će predstaviti blago neurorazvojno odstupanje koje je najčeće u djece s perinatalnim oštećenjima mozga koja nisu razvila kliničku sliku cerebralne paralize ili je terapijskim postupcima postignut značajan funkcionalni oporavak. Broj polaznika nije ograničen.

Na radionici “SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom” prikazat će se kliničke slike djece sa cerebralnom paralizom i klasifikacija prema preporukama europskog projekta – SCPE i standardizirati nalazi MR mozga.

Tečaj “Halliwick terapijsko plivanje” omogućit će polaznicima ovladavanje tehnikom rada u vodi s djecom koja imaju motorička razvojna odstupanja. Broj polaznika ogranićn na 16.

Polaznici tečajeva Ljetne akademije 2014. dobit će potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju, a tečajevi će biti bodovani od strane stručnih komora.

2014 lja program