Ljetna akademija 2014 – Halliwick terapijsko plivanje

ORGANIZATOR:

AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU,
KLAIĆEVA 16, ZAGREB
I
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS,
VELA LUKA

VRIJEME ODRŽAVANJA:

25.08.2014. – 30.08.2014.

MJESTO ODRŽAVANJA:

SPECIJALNA BOLNICA KALOS, VELA LUKA

Tečajevi Ljetne akademije 2014 namijenjeni su stručnjacima koji se bave djecom s neurorazvojnim odstupanjima (pedijatrima, neuropedijatrima, fizijatrima i specijalizantima istih struka, fizioterapeutima, radnim trapeutima, medicinskim sestrama, logopedima, rehabilitatorima, odgojiteljima, učiteljima, kineziolozima) i roditeljima.

Tečaj ”Blago neuromotorno odstupanje” će predstaviti blago neurorazvojno odstupanje koje je najčešće u djece s perinatalnim oštećenjima mozga koja nisu razvila kliničku sliku cerebralne paralize ili je terapijskim postupcima postignut značajan funkcionalni oporavak. Broj polaznika nije ograničen.

Na radionici “SCPE klasifikacija cerebralne paralize i standardizacija nalaza MRI mozga u djece s cerebralnom paralizom” prikazat će se kliničke slike djece sa cerebralnom paralizom i klasifikacija prema preporukama europskog projekta – SCPE i standardizirati nalazi MR mozga.

Tečaj “Halliwick terapijsko plivanje” omogućit će polaznicima ovladavanje tehnikom rada u vodi s djecom koja imaju motorička razvojna odstupanja. Broj polaznika ograničen na 16.

Polaznici tečajeva Ljetne akademije 2014. dobit će potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju, a tečajevi će biti bodovani od strane stručnih komora.

2014 lja program