Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga

Organizator:
AKADEMIJA ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU i KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
Vrijeme održavanja:
06.12.2019. – 07.12.2019.
Mjesto održavanja:
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Velika predavaonica


Tečaj je namijenjen liječnicima koji se bave dijagnostikom i terapijom djece s neurorazvojnim odstupanjima rane dobi: pedijatrima, fizijatrima, radiolozima, užim specijalistima dječje neurologije i neo-natologije te specijalizantima navedenih struka.
U okviru tečaja, polaznici će upoznati principe ultrazvučne dijagnostike, kao i njene primjene u intrakranijskoj dijagnostici. Temama tečaja će ponajprije biti obuhvaćena dijagnostika i praćenje ishoda perinatalnog oštećenja mozga, u kojem području je UZV postao dijagnostička metoda izbora.
Prezentirana će biti i razvojna anatomija ljudskog mozga u perinatalnom periodu te perinatalna reorganizacija mozga, koja omogućuje funkcionalni oporavak nakon perinatalnog oštećenja. Osim dijagnostike perinatalnog oštećenja mozga, tečaj će obuhvatiti i dijagnostičke mogućnosti ultrasonografije u dijagnostici intrakranijskih malformacija (prenatalno i postnatalno) te diferencijalne dijagnostike uzroka makrokranija dojenčadi.
Na tečaju će se prezentirati i komplemenatarne metode transkranijskog obojenog doplera, magnetske rezonancije mozga te vidnih evociranih potencijala.

Tečaj će biti bodovan od Hrvatske liječničke komore.

Položeni tečaj je preduvjet za praktično usavršavanje u intrakranijskoj ultrasonografiji. Polaznici tečaja će dobiti skriptu koja će im služiti i za polaganje završnog ispita nakon praktičnog usavršavanja.

uzv u dijagnostici ranog ostecenja mozga program