Simpozij oštećenja centralnog i perifernog motoneurona u djece – dijagnostički i terapijski izazovi i neurorehabilitacija

OŠTEĆENJA CENTRALNOG I PERIFERNOG MOTONEURONA U DJECE

Organizator

Klinika za dječje bolesti Zagreb
Referentni centar za rast i razvoj djece Ministarstva zdravstva RH

Akademija za razvojnu rehabilitaciju

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za neurorehabilitaciju

Vrijeme i mjesto održavanja

29. rujna 2023.
Hotel Capital Zagreb

Voditeljice i organizatorice

Izv.prof.dr.sc. Vlasta Đuranović, prim. dr.med.
Prof. dr.sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, dr.med.
Jadranka Sekelj Fureš, dr.med.

Program

Preuzmite ovdje.

Prijava

Naknada za sudjelovanje – 50 Eura

Umirovljenici su oslobođeni plaćanja naknade za sudjelovanje.

Naknada se uplaćuje na žiro račun Akademije za razvojnu rehabilitaciju
IBAN HR1723600001101440593

Za više informacija molimo kontaktirajte:

Izv.Prof.dr.sc. Vlasta Đuranović, prim.dr.med.
091/4600-138; vlasta.duranovic2@gmail.com

Silvija Philipps Reichherzer, prof. psihologije
091/6677643; sreichherzer@gmail.com

Sponzori

O simpoziju

Stručno usavršavanje namijenjeno je liječnicima, posebice subspecijalistima pedijatrijske neurologije, specijalistima pedijatrije, neonatolozima, specijalistima fizikalne medicine i rehabilitacije i obiteljske medicine, specijalizantima navedenih struka, kao i fizioterapeutima, radnim terapeutima i drugim stručnjacima u području zdravstva koji se bave djecom s motoričkim smetnjama i uključeni su u njihovu habilitaciju.

Cilj stručnog usavršavanja je senzibiliziranje stručnjaka različitih područja za
ovu skupinu bolesti u svrhu što cjelovitije skrbi i što ranijeg otkrivanja i uključivanja u različite oblike terapije i stimulacije neuromotornog razvoja. Osim prenošenja najnovijih spoznaja o uzrocima poremećaja motorike u djece, počevši od uzroka koji dovode do nastanka cerebralne paralize, pa sve do drugih uzroka motoričkih odstupanja, naglasak će biti na ranom otrkivanju i neurorehabiltaciji te djece s ciljem sprečavanja razvoja težih neuromotornih odstupanja.

Polaznici će dobiti potvrdnice Akademije za razvojnu rehabilitaciju. Stručno
usavršavanje bit će prijavljeno za bodovanje stručnim komorama.